Jak požádat o vyplacení provize

 Úvod / Základní informace / Jak inkasovat

Partnerský program Affinito nabízí dva způsoby výplaty provizí – převodem financí na bankovní účet a získáním dárkového poukazu na nákup zboží v jednom z propagovaných elektronických obchodů. Celý proces výplat provizí je snadný a probíhá v pevně daných termínech, a to jednou měsíčně po dosažení výplatní částky v minimální hodnotě 300,- Kč. Ke schvalování provizí dochází do 10 dne následujícího měsíce, do 20 dne může partner požádat o vyplacení schválené provize (tedy v případě dosáhne-li její hodnota výplatní hranice) a k 25 dni pak dochází k samotnému vyplacení na bankovní účet. Schválenou provizi není bezpodmínečně nutné vyplácet jednou měsíčně, záleží výhradně na partnerovi, zda si ji nechá vyplácet např. čtvrtletně nebo jednou ročně.

Výplata provizí na bankovní účet

Ať už jste fyzická osoba (občan), nebo fyzická osoba samostatně výdělečně činná (podnikatel), můžete se zapojit do partnerského programu a vydělávat na provizích. Zatímco podnikatelé budou vystavovat daňové doklady (faktury) s patřičnými náležitostmi, občané budou žádat vyplácení provize na základě uzavřené dohody o spolupráci.

U podnikatelských subjektů je situace jednoduchá – faktury musí obsahovat veškeré zákonem dané platné údaje dodavatele i odběratele, identifikační čísla IČ a DIČ, a je-li podnikatel plátce daně, i rozpočítané DPH jednotlivých položek faktury. Provize se sice vypočítává z ceny zboží včetně DPH, avšak její výše je bez DPH. Plátce DPH musí tuto skutečnost zohlednit při vystavování daňového dokladu a DPH k fakturované částce připočítat, u neplátce DPH je získaná provize konečnou hodnotou.

U fyzických osob nepodnikajících dochází při první výplatě k uzavření dohody o spolupráci. K této dohodě je nutné před první výplatou zaslat kopii platného občanského průkazu (poštou či elektronicky), na základě které bude vystavena dohoda o spolupráci. Tato dohoda se uzavírá při každé výplatě provize, tedy v okamžik, když partner požádá o výplatu naspořené provize. Dohoda o spolupráci pro „nepodnikatele“ nemá v konečném důsledku vliv na daňové přiznání – výdělky na provizích jsou nahodilou formou příjmu a partnerského programu se může zúčastnit osoba starší 15 let s platným občanským průkazem.

Výplata dárkovým poukazem

Může dojít ke stavu, že nebudete chtít provizi vyplácet bankovním převodem, ale budete ji chtít využít na nákup zboží v její hodnotě v některém z propagovaných elektronických obchodů. To je samozřejmě možné, avšak na tuto skutečnost musíte v řádném termínu výplaty upozornit a zažádat o vyplacení provize dárkovým poukazem.

V případě, že výše provize nedosáhne za kalendářní rok výplatní hranice, vzniká partnerovi nárok na její vyplacení, a to v jakékoliv výši, v lednu následujícího roku. O její vyplacení je však nutné požádat výše zmíněnými způsoby ve stanoveném termínu. Provize se nepřevádí do dalšího roku a v případě, že nedojde k vyžádání její výplaty ve stanoveném termínu, propadá.